Regulamin Szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ

  1. Warunkiem rezerwacji terminu szkolenia jest wpłata 50% całkowitej ceny szkolenia.
  2. Wpłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto Organizatora w ciągu 2 dni od momentu wpisaniaUczestnika na listę szkolenia.Jeśli Organizator nie odnotuje wpłaty w w/w terminie rezerwacja zostanie anulowana.
  3. Jeżeli szkolenie nie będzie mogło odbyć się z przyczyn Organizatora – opłata za rezerwacjęzostanie zwrócona.
  4. Jeżeli szkolenie nie będzie mogło odbyć się z przyczyn Uczestnika, a Uczestnik poinformujeOrganizatora o swojej nieobecności w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia – opłata za rezerwację zostanie zwrócona lub zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia.* przez opłatę rozumie się również kwotę rabatu od ustalonego obrotu w towarze
  5. Jeżeli szkolenie nie będzie mogło odbyć się z przyczyn Uczestnika, a Uczestnik nie poinformuje Organizatora o swojej nieobecności w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia -opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Organizatora.
    Opłata ta stanowi pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia.* przez opłatę rozumie się również kwotę rabatu od ustalonego obrotu w towarze
  6. Całość Opłaty szkoleniowej należy dokonać na konto Organizatora w terminie do 6 dni roboczych poprzedzających termin rozpoczęcia szkolenia. Jeśli Organizator nie odnotuje całości opłaty za szkolenie w w/w terminie, ma prawo wykreślić Uczestnika z listy szkolenia i pobrać opłatę rezerwacyjną na rzecz organizacji tego szkolenia.
  7. Każdy Uczestnik ma obowiązek przybyć na szkolenie z własnym sprzętem fryzjerskim.