Promocja !

Zrób sobie prezent i zaoszczędź!

Kupując szkolenie z kalendarza na 2021 roku do 31.12.20, drugie otrzymasz z 50% zniżką.

Otrzymaną zniżkę możesz wykorzystać:

 • na to samo szkolenie dla swojego pracownika czy przyjaciela,
 • dla siebie na inne, wybrane szkolenie w Akademii Hairversity.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem 511 333 380 lub wysyłając wiadomość na adres: kontakt@hairversity.pl

REGULAMIN PROMOCJI „Drugie szkolenie za 50%”:

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Drugie szkolenie za 50%” („Promocja”) jest Sens.Us Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 38F, kod 65-306, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529487, NIP:9291861816, REGON: 081246360 („Organizator”).
 2. Okres trwania Promocji: od 15.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
 3. W celu skorzystania z promocji należy do 31.12.20 za pośrednictwem strony www.hairversity.pl zakupić szkolenie z “Kalendarza szkoleń na 2021 rok”, a następnie opłacić je w całości za pośrednictwem przelewu lub gotówką, osobiście w Akademii. 
 4. Oferta ważna tylko w przypadku wpłacenia całej kwoty do 31.12.2020 – za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Akademii.
 5. Po opłaceniu szkolenia, drugie wybrane szkolenie będzie można zakupić z 50% zniżką. W tym celu należy skontaktować się z Akademią pod numerem: 511 333 380
 6. Promocja dotyczy wyłącznie szkoleń opublikowanych w “Kalendarzu szkoleń” na stronie www.hairversity.pl
 7. Zniżka jest udzielana tylko i wyłącznie do wpłat tzw. gotówkowych (płatność przelewem lub gotówką).
 8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 
 9. Oferta nie dotyczy salonów partnerskich.
 10. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 12. Jeżeli szkolenie nie będzie mogło odbyć się z przyczyn Organizatora – opłata w całości zostanie zwrócona. 
 13. Jeżeli szkolenie nie będzie mogło odbyć się z przyczyn Uczestnika, a Uczestnik poinformuje Organizatora o swojej nieobecności w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia – opłata  zostanie zwrócona lub zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia. 
 14. Jeżeli szkolenie nie będzie mogło odbyć się z przyczyn Uczestnika, a Uczestnik nie poinformuje Organizatora o swojej nieobecności w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia – opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Organizatora. Opłata ta stanowi pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia.
 15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Akademii Heirversity opublikowanego na stronie https://hairversity.pl
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@hairversity.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 19. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 20. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 21. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Akademii Haiversity dostępnego na https://hairversity.pl  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.